เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานบุคลากรภายในโรงเรียน

* การเรียนรู้แบบโครงงานผ่านรูปแบบ Home-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล ๓/๑
โดย นางนวลมณี  ไตรภูมิ

* การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยรูปแบบ TS.4 Model  โดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 

* การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นายอำนวย ศรีสวัสดิ์

* การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นายอำนวย ศรีสวัสดิ์

* การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางเกศสรินทร์   เทพบุรี 

* รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดย นางเกศสรินทร์ เทพบุรี 

* การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดคลองเรียน) โดย นางสุดารัตน์ อินทรมุณี

การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดย นางผกามาส  ขยายวงศ์ 

รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โดยนางสาวสุมล  สาแหละ

รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง "ระบำทอผ้าเกาะยอ" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดย นางจิดาภา อินทรสมบัติ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดย นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการชั่ง การตวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดย นางสาวเสาวรี  เพชรจำรัส

* รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสาวศรีสุดา  สุขการณ์

* การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดย นายอำนวย ศรีสวัสดิ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นายอำนวย ศรีสวัสดิ์

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางลัดดา   ทักษิณาวงศ์สกุล

การประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการด้านใฝ่เรียนรู้และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดย นางลัดดา   ทักษิณาวงศ์สกุล

* การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktales โดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางกรกวรรษ สังเมียร 

 

เผยแพร่ผลงานบุคลากรภายนอกโรงเรียน

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม