สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     
   
  นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
     
นางสุณีย์  อินสุวรรณ นายณรงค์  ชาติดำ นางชุมกมล  ทองคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
     
นายก้องภพ  นิธิธนพัฒน์ นายกิตติ  สังข์ศิริ นางสาวศรีสุดา  สุขการณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
     
   
นางสาวชุติกาญจน์  สัตย์ชัย    
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4