สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     
   
  นางชุมกมล  ชุมคง  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     
     
นางสุณีย์  อินสุวรรณ นายณรงค์  ชาติดำ นางสาวศรีสุดา  สุขการณ์
     
     
นายก้องภพ  นิธิธนพัฒน์ นายกิตติ  สังข์ศิริ นางสุประวีณ์  แก้วอนันต์
     
     
   
นางสาวชุติกาญจน์  สัตย์ชัย