สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     
   
  นางสาวศรีสุดา  สุขการณ์  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
     
     
นางสุณีย์  อินสุวรรณ นางสุประวีณ์  แก้วอนันต์ นางสาวนารีรัตน์  ภู่กัน
     
     
นางสาวสุดารัตน์  อินทรมุณี นายก้องภพ  นิธิธนพัฒน์ นางสาวชุติกาญจน์  สัตย์ชัย
     
     
   
นางสาวพัตราภรณ์ ปานขาว