การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)

ชื่อเรื่อง                          การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

                                    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)

ผู้ศึกษา                          นางสุดารัตน์ อินทรมุณี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)                         

ปีที่ศึกษาค้นคว้า              2560

                                                                                      บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดคลองเรียน)สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี”  จำนวน 22 แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี”  จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทร้อยกรองเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (E1/E2)    

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ   “ชุดเด็กดี” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.36/81.60 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ  สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก