การประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการด้านใฝ่เรียนรู้และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการด้านใฝ่เรียนรู้และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย      ลัดดา   ทักษิณาวงศ์สกุล

ปีที่วิจัย    พ.ศ. ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ตามความคิดเห็นของครู  3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ตามความคิดเห็นของครู  4) เพื่อประเมินผลผลิตตามโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และ 5) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ของการดำเนินงานตามโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน (กลุ่มประชากร) จำนวน ๖๘ คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน ๒๘6 คน และผู้ปกครอง จำนวน 2๘6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัย พบว่า  ๑) การประเมินด้านบริบทของโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ   ๒)การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ  ๓) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ  ๔) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ  ๕) ผลการประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ สอดคล้องระหว่างนโยบายของโรงเรียนกับนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ความหลากหลายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และด้านผลผลิต ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ การใช้สื่อในการศึกษาค้นคว้าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสม