You are here

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
     
   
  นางป้อมเพชร  โชติสังข์  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  
     
นางเลื่อน  แทนบุญ นางเกศสรินทร์  เทพบุรี นายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
     
นางสาวสุมล  สาแหละ นายเสงี่ยม  พุทธจันทร์ นางสุพร  ศรีเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4