สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
     
   
  นางเกศสรินทร์  เทพบุรี  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  
     
 
นางป้อมเพชร  โชติสังข์   นายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
     
นางสาวสุมล  สาแหละ นายเสงี่ยม  พุทธจันทร์ นางสุพร  ศรีเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4