สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
     
 

 

 

 

 

 
  นายคุณัชญานนท์  ทองคง  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  
     
 
นางสุพร  ศรีเมือง นายคุณัชญานนท์  ทองคง นางเกศสรินทร์  เทพบุรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
     
 
นายพัด  สีสัน นางป้อมเพชร  โชติสังข์ นางสาวอาภาภรณ์  ใจภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
     
   
นางสาวสุมล  สาแหละ นายไพรัช  นิลวงศ์   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4