พนักงานจ้างโรงเรียน

     
  พนักงานจ้างโรงเรียน  
     
นางจรรยพร  หนูเพชร นางอาทิตยา  อิสโร นางสาวจีรภัทร  แทนกุล
แม่ครัว ร้านค้าโรงเรียน แม่ครัว
     
   
นางสาวอรอุษา  จันทราโส    
แม่ครัว