พนักงานจ้างโรงเรียน

     
  พนักงานจ้างโรงเรียน  
     
 
  นางอาทิตยา  อิสโร นางสาวจีรภัทร  แทนกุล
  ร้านค้าโรงเรียน แม่ครัว