รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อผลงาน      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย            นายมนตรี  หอพัฒนาวุฒิวงศ์

ตำแหน่ง        ครูวิทยฐานะ    ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา     2558

 

บทคัดย่อ

          รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 27 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม จำนวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุดมี 30 ข้อ  และแบบทดสอบความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.56/82.62  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก