คณะกรรมการสถานศึกษา

   

นายโชคลาภ  สุวรรณเคหะ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

   
   

นายเอก  ชโนวรรณ

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

   

นายสนิท  เจริญมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

นายสว่าง  ไชยประภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรสวรรค์  แก้วสนิท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมฤทฺธิ์  บุญรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอุดม  คณะภิกขุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสังฆรักษ์ผาด ฐิติโก

 

นายยงยุทธ  รักษาภิกษุ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมคิด  อรัญดร

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร.ต.ต.สถิตย์  เด็จดวง

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางมยุรี  สวาทะสุข

ผู้แทนครู

 

 

 

 

 

 

นายอรุณ  สีตะสิทธิ์

ผู้แทนชุมชน

 

 

 

 

นายอดิศร  จงวัฒนะไพบูลย์

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร

ผุ้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการ / เลขานุการ