คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 
  นายสุธรรม  ธรรมโชติ
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
นายปรีชา  ชัยหลีเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคล่อง  ทองวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร.ต.ต.สถิตย์  เด็จดวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยงยุทธ  รักษาภิกษุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุดม  คณะภิกษุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปทุมภรณ์  ณรงค์กูล
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระมหาสัญชัย  ฐิตเมโธ
ผู้แทนศาสนาพุทธ
นายทรงวิทย์  บุญวรรโณ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอุมาพร  อินทรีย์
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ  รักษ์วงศ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางจิดาภา  อินทรสมบัติ
ผู้แทนครู
นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ