คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 
  นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
นายภคนันทน์  ประทุมชาติภักดี
รองประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จสอ.สุภาพ  สังขชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร.ต.ต.สถิตย์  เด็จดวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยงยุทธ  รักษาภิกษุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสถาพร   เสนาทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปทุมภรณ์  ณรงค์กูล
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระปกรณ์เกียรติ  เรืองพุ่ม
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระมหาสัญชัย  ฐิตเมโธ
ผู้แทนศาสนาพุทธ
นางอุมาพร  อินทรีย์
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ  รักษ์วงศ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายศุภวิชญ์  มณีโชติ
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
นายทวีศักดิ์  อรัญดร
ผู้แทนศิษย์เก่า
นางจิดาภา  อินทรสมบัติ
ผู้แทนครู
     
นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ