สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     
   
  นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  
     
นางสุประวีณ์  แก้วอนันต์ นางสาวเพ็ญนภา  ไพชำนาญ นางนาฏอนงค์  จันทร์เพลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
     
นางสาวนิภาพรรณ  มณีสงฆ์ นางสาวกรกวรรษ  สังเมียร นายมนตรี  หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
     
   
นางสาวอุไร  ต่อติด    
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4