สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     
 

 

 

 

 

 
  นายวีระวัฒน์  เพ็ชรศรี  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  
     
   
นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ นายวีระวัฒน์  เพ็ชรศรี นางสาวปิยทิพย์  ธรฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
     
   
นายประวัติ  ใจตรง นางสาวมุกรินทร์  วิชาธิคุณ นายมนตรี  หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
     
 
นางสาวกรกวรรษ  สังเมียร นางสาวอุไร  ต่อติด  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4