เผยแพร่ผลงาน

ชื่องานวิจัย รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์
เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ
ปีการศึกษา          2556

 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้าน
นาฏศิลป์ประกอบการสอนเรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์
3)เพื่อศึกษาทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริม
ทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้าน
นาฏศิลป์ด้วยประกอบการสอน เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชา
นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1)ชุดการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ “ระบำทอผ้าเกาะยอ”กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชา
นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
3) แบบวัดทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริม
ทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 4) แบบประเมินวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรม
กลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์โดยใช้ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วิชานาฏศิลป์) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์
เรื่อง นาฏศิลป์ “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.51/81.49 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่
ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์สอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) การวัดทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริม
ทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชา
นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก