สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
     
 

 
  นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  
     
 
นางเสาวรี  เพชรจำรัส นางสาวอุบลรัตน์  ชัยศิริ นายมนัส  สุวรรมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
     
 
นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล นางสาวจุลีย์พร  ศักดิ์ยิ่งยง นางผกามาส  ขยายวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
     
   
นางสาวสุทัศนา  นาคะพรหม นางสาวกันตเนศ  สินฉิม  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูพิเศษ