สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
     
   
  นางสาวสุทัศนา  นาคะพรหม  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  
     
นางมยุรี  สวาทะสุข นายพัด  สีสัน นางสาวเสารี  เพชรจำรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
     
นางจิดาภา  อินทรสมบัติ นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล นางผกามาส  ขยายวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4