สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
     
 

 
  นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
     
     
 
นางเสาวรี  เพชรจำรัส นางพัชรินทร์  นิรันดร์พุฒิ นายมนัส  สุวรรมณี
     
     
 
นางสาวกันตเนศ  สินฉิม นางสาวสุทัศนา  นาคะพรหม นางผกามาส  ขยายวงศ์