กิจกรรมสวนผักคนเมือง

โรงเรียนจัดกิจกรรมสวนผักคนเมืองให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักในพื้นที่จำกัดอย่างในเมือง ให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง