กิจกรรมครูเดือนละร้อยเด็กน้อยวันละบาท

โรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมครูเดือนละร้อยเด็กน้อยวันละบาทเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมเงินและปฏฺิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง