พนักงานจ้างตามภารกิจ

     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (สนับสนุนการสอน)  
     
     
นางสาวสมใจ  แดนพิชิตโชค นางสาวศศิธร  จันทร์ประทีป นางสาววนิดา  บัวสม
ธุรการ ฝ่ายวิชาการ ธุรการ ฝ่ายบริหาร ธุรการ ฝ่ายปกครอง-บริการ
     
     
นางสาวสาวิณี  ยังบุญ    
ธุรการ ฝ่ายบริหาร