พนักงานจ้างตามภารกิจ

     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
     
นางสาวสมใจ  แดนพิชิตโชค นางสาวศศิธร  จันทร์ประทีป นางสาววนิดา  บัวสม
ธุรการ ฝ่ายวิชาการ ธุรการ ฝ่ายบริหาร ธุรการ ฝ่ายปกครอง-บริการ
     
     
   
นางสาวกฤติมา  ลำเจียกสุวรรณ    
     
นายก้องภพ  นินิธนพัฒน์ นายคะนอง  รุ่งเพ็ชรรัตน์ นายพัด  สีสัน
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
     
นางสาวชุติกาญจน์   สัตย์ชัย นางสาวอาภาภรณ์  ใจภักดี นายศรันพงศ์  เพ็ชรคง
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู คนรถ