กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

โรงเรียนได้ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนตามกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน