ลูกจ้างประจำ

     
  ลูกจ้างประจำ  
     
   
  นายประสาท  คุณะดิลก  
  ภารโรง