พนักงานจ้างทั่วไป

    พนักงานจ้างทั่วไป  
       
 
  นางประไพ  เกตุแก้ว นางอัญชลี  ศรีรักษ์ นางอาทิตยา  อิสโร
       
       
   
  นางจีรภัทร  แทนกุล นางอนงค์  หลีตระกูล