พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
     
 
  นางประไพ  เกตุแก้ว นางอัญชลี  ศรีรักษ์
  ภารโรง แม่ครัว