พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
นางวัชรีย์  สุขเจริญ นางบุญสรวง  จันทรดิกุล นางวิไล  ชูกำเนิด
ช่วยงานธุรการ ฝ่ายบริหาร แม่ครัวอนุบาล ภารโรง
     
นายสมบัติ  วัฒนศรี นางประไพ  เกตุแก้ว นางอัญชลี  ศรีรักษ์
ภารโรง ภารโรง แม่ครัว