สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
     
 

 

 

 

 
  นางยุวภา  เครือเนตร  
  หัวหน้าสายชั้น  
     
     
 
นางสาวยุวภา  เครือเนตร นายจิรันดร  กลับกลาย นางจิดาภา  อินทรสมบัติ
     
     
 
นางสุดารัตน์  มูเก็ม นางสุทิศา  ชาติดำ นางสาวอุบลรัตน์  ชัยศิริ
     
     
 
นางสาวไอยคุปต์  กิ่งกล่อม นางสาวกาญจนา  สัจจาพันธุ์