สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
     
   
  นางสาวฉวีวรรณ  ฉิมเรศ  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  
     
นางสุทิศา  ชาติดำ นางสาวกัญตเนศ  สินฉิม นางสมศรี  พัทโร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
     
นางสาวไอยคุปต์  กิ่งกล่อม นางสุมา  อิสระโชติ นายจิรันดร  กลับกลาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
     
   
นางสาวกาญจนา  สัจจาพันธ์ุ    
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4