สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
     
 

 

 

 

 
  นางมัทนา  ชมเชย  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  
     
 
นางสาวยุวภา  เครือเนตร นายจิรันดร  กลับกลาย นางจิดาภา  อินทรสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
     
 
นางสุดารัตน์  มูเก็ม นางสุทิศา  ชาติดำ นางมัทนา  ชมเชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
     
 
นางสาวไอยคุปต์  กิ่งกล่อม นางสาวกาญจนา  สัจจาพันธ์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4