สายชั้นอนุบาล

     
  สายชั้นอนุบาล  
     
   
  นางนวลมณี  ไตรภูมิ  
  หัวหน้าสายชั้นและ  
  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1  
     
นางอรุณ  ไพยรัตน์ นางสาวปทิตตา  ผุดวัฒน์ นางบุญญา  ทองแท้
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
     
 
นางปิยาภรณ์  ศรีจำเริญ นางพรทิพย์  สังข์ศิริ  
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2