สายชั้นอนุบาล

     
  สายชั้นอนุบาล  
 

 

 

 

 
  นางสาวอุบลรัตน์  วงษ์แปลง  
  หัวหน้าสายชั้นและ  
  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1  
     
 
นางอรุณ  ไพยรัตน์ นางปิยาภรณ์  ศรีจำเริญ นางสาวนุช  บุญพิทักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2 ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
     
 
นางพรทิพย์  สังข์ศิริ นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์ นางสาวรัตติกาล  หมานสะยะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
     

   
นางนวลมณี  ไตรภูมิ นางกฤติมา  ลำเจียกสุวรรณ นางสาวอุบลรัตน์  วงษ์แปลง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2 ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3