ผู้บริหารสถานศึกษา

     
   
  นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  
     
 
นายประสิทธิ์  ชุษณวัคคีย์ นางลัดดา  ทักษิณาวงศ์สกุล  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง-บริการ ฝ่ายวิชาการ