ผู้บริหารสถานศึกษา

     
 

 
  นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  
     
ว่าง
นายประสิทธิ์  ชุษณวัคคีย์   นางสาวรัตติกาล  หมานสะยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง-บริการ ฝ่ายวิชาการ