ผู้บริหารสถานศึกษา

     
 

 
  นายมนิต  นิลโมจน์  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  
     
ายประสิทธิ์  ชุษณวัคคีย์ นางชัยทิพย์  พิชญเวทย์วงศา นางสาวรัตติกาล  หมานสะยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง-บริการ ฝ่ายวิชาการ