การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางผกามาส ขยายวงศ์

ชื่อเรื่อง             การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ผู้วิจัย                นางผกามาส  ขยายวงศ์

โรงเรียน             เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีของชาติ บทที่ 1 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 26 คน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา จำนวน 10 ชุด 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้คำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  โดยใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าในการทดสอบสมมุติฐานทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังเรียน และก่อนเรียน โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 109)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

          1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.  90และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.10 ดังนั้น ชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ 82.90/84.10 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1

          2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน พบว่า นักเรียนทั้ง 26 คน ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  คิดเป็นร้อยละ 65.13 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดการสอน คิดเป็นร้อยละ 84.10 ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2

          3.  ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X= 4.51)