การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ผู้วิจัย      ลัดดา   ทักษิณาวงศ์สกุล

ปีที่วิจัย    พ.ศ. ๒๕๕๘

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ๒)ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนเนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย ครูผู้นิเทศ จำนวน ๑๕คน และครูผู้รับการนิเทศ จำนวน ๑5 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล ใช้การร่วมประชุมและการระดมสมองเพื่อนำเสนอปัญหาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยทางการศึกษา ด้านกระบวนการทางการศึกษา และด้านผลผลิต (ผู้เรียนและผู้ปกครอง) การวิเคราะห์ผลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึก เพื่อให้ได้ผลสรุปของสภาพความต้องการร่วมกันและเหมาะสมสำหรับโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นกลุ่มเดียวกับการศึกษาในระยะที่ 1 และมีผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ท่าน ใช้การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ครูผู้นิเทศ จำนวน ๑๕ คน (ไม่ซ้ำกับระยะที่ 1) และครูผู้รับการนิเทศ จำนวน ๑5 คน (ไม่ซ้ำกับระยะที่ 1 และ 2) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามผลการทดลองใช้คู่มือการดำเนินการนิเทศภายใน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า  ๑)  ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนคือ ๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียน ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศ ๓. การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ๔. การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ๕.การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  ภายหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  พบว่า มีการพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัด ที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  มีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในภาพรวมคือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนร้อยละสูงขึ้น +๑.๑๙ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  คะแนนร้อยละสูงขึ้น+๕.๐๕มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ๒) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)  สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า ครูผู้สอนและผู้บริหารมีความเห็นต่อรูปแบบการนิเทศภายในโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก