สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
     
 

 

 

 

 
  นางสาวสุดารัตน์  อินทรมุณี  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  
     
 
นางธนัฐดา  ศักดิ์ถาพร
นางสาวชนม์นิภา  แสงเมือง
นางเมตต์รามิล   อนุกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
     
 

นางสาวเพ็ญนภา  ไพชำนาญ นายวิทยา  ชุมสุวรรณ นายคะนอง  รุ่งเพ็ชรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
     
   
นางปราณี  อ่อนคง นางสาวสุดารัตน์  อินทรมุณี นางซีรีน  หมัดอะด้ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูพิเศษ