สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

     
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
     
   
  นางธนัฐดา  ศักดิ์ถาพร  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  
     
นางนิรมล  รักษ์นิลวงศ์
นางสุดารัตน์  มูเก็ม
นางชนม์นิภา  แสงเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
     
นายคะนอง  รุ่งเพ็ชรรัตน์ นางกรรนิกร  สหะวิริยะ นายมนัส  สุวรรณมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
     
นางซีรีน  ชุมวรฐายี นายวิทยา  ชุมสุวรรณ นางเลื่อน แทนบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4