สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
     
 

 
  นางปราณี  อ่อนคง  
  หัวหน้าสายชั้น  
     
นางเมตต์รามิล   อนุกูล
นางสาวเพ็ญนภา  ไพชำนาญ
นางพัชรินทร์  นิรันดร์พุฒ
     

นางซีรีน  หมัดอะด้ำ

นางสาววรินทิพย์  ยี่กฤษฏาวงศ์

นายคะนอง  รุ่งเพ็ชรรัตน์