การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktales โดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktales  โดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย           นางสาวกรกวรรษ   สังเมียร

สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา    2559

 

                                                                       บทคัดย่อ           

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesโดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesและ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ปีการศึกษา 2559จำนวน 32คนได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple RandomSampling)ด้วยวิธีจับฉลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesโดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)และการทดสอบ (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า

            1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesโดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.80/ 83.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

            2. หลังจากเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด SongkhlaFolktalesโดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุดSongkhlaFolktalesโดยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.51