ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓/๑ ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลารหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๔๕๙๙๒ โทรสาร ๐๗๔-๒๖๒๗๓๖
E-mail : t4school@hotmail.com Website : http://www.t4wkr.ac.th สังกัด เทศบาลนครหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๖ ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา

           ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคลองเรียน มีประวัติโดยสังเขปดังนี้
          ๑ มีนาคม๒๔๕๐ หลวงพ่อปาน เจ้าอาวาสวัดคลองเรียนได้เปิดรับนักเรียนใกล้เคียงเข้ามาเรียน
โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอน ใช้ศาลาวัดและกุฏิเป็นสถานที่เรียน
          ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๘เปิดโรงเรียนทำการสอนเป็นทางการชื่อว่า “โรงเรียนประจำตำบลหาดใหญ่ที่ ๒”
โดยรับโอนนักเรียนมาจากโรงเรียนประจำตำบลหาดใหญ่ที่ ๑ มี นายชื่น พูลสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก
          ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลคอหงส์ ๑(วัดคลองเรียน)”
          ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ พระอธิการแก้ว ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดคลองเรียนพร้อมด้วยพระภิกษุตั้งปัญญธโรนายวร ทวีรัตน์
กำนันตำบลคอหงส์ คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียน
จำนวน ๖ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง โดยเจ้าอาวาสวัดคลองเรียนได้มอบที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน
ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างและได้ทำพิธีมอบอาคารให้ทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๕
โดยนางเลี่ยง ไชยกาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ
         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดคลองเรียน”
         ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)”