รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะ

                          การอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                          สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

 

ผู้วิจัย                นางสาวสุมล สาแหละ

                          ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

                          สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

                          อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ปีที่วิจัย                  2557

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ และความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

                เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 16 แผน หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (E1/E2)

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

                1. หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.93/81.51 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

                2. หลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก