พิธีมอบประกาศนียบัตร

Mar
15

15 มีนาคม 2561 โรงเรียนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

บัณฑิตน้อย

Mar
15

14 มีนาคม 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ 

Posted By admin read more

กิจกรรมเด็กดีศรีคลองเรียน

Mar
15

11-12 มีนาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีศรีคลองเรียน ตามโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และโครงการพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพด้านวิชาการ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดตรัง

Posted By admin read more

กิจกรรมรักษ์ดิน

Mar
15

7 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรักษ์ดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

โครงการอบรมสวนสมุนไพร การทำลูกประคบและน้ำสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Mar
15

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสวนสมุนไพร การทำลูกประคบและน้ำสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562

Mar
03

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่ากิจกรรมและอุปกรณ์อื่น ๆ ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหาร อาคาร 2 หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (กรณีมอบตัวนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองมีความประสงค์ไม่ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่ากิจกรรมและค่าอุปกรณ์)

Posted By admin read more

กิจกรรมวันมาฆบูชา

Feb
18

18 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วม กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ มอบเกียรติบัตร ระบายสีพุทธประวัติ วันมาฆบูชา และเกียรติบัตรการแต่งบทกลอน วันมาฆบูชากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และเดินทางไปเวียนเทียน ณ. วัดคลองเรียน

Posted By admin read more

กิจกรรมวันตรุษจีน

Feb
08

1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกกว้างทางการศึกษา

Feb
08

26 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกกว้างทางการศึกษา

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำพาชีวิต

Feb
08

24-25 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำพาชีวิต ณ วัดคลองแห ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS