ทอดกฐินสามัคคีวัดคลองเรียน

Oct
12

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดคลองเรียน
 เพื่อตอบแทนพระคุณในฐานะผู้ให้ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
ของบ้านวัด และโรงเรียน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป

 

Posted By admin read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

Aug
13

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เย็น) คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

Posted By admin read more

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Aug
13

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Aug
13

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ ปี นำโดย ผอ.นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  รองฯประสิทธิ์ 
ชุษณะวัคคีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา บุลากรกร ครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง 

Posted By admin read more

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

Aug
09

3-7 สิงหาคม 2563  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมสนุก และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted By admin read more

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3

Aug
09

บ่ายวันศุกร์ที่ 31กรกฏาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 "เที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ New Normal 
ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

วันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๑๓ ปี

Aug
08

๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลและระลึกถึง
หลวงพ่อปาน ปุญญามณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
และมอบทุนการให้ศึกษาให้แก่นักเรียน

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Jul
28

วันที่  24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร
และตัวแทนผู้ปกครอง ได้แสดงค​วามจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 

  

Posted By admin read more

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Jul
28

วันที่ 23  กรกฎาคม 2563   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึก
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ซึ่งมีผลต่อประเทศชาติในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน "เก่ง  ดี  มีสุข" 

                  

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

Jul
28

23  กรกฎาคม  กิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทุกคน
มีความกตัญญูกตเวที และสร้างความรู้สึกคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS