แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

May
20
รายชื่อนักเรียน ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2564 
ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR-CODE
เข้าไลน์กลุ่มของห้องเรียนเพื่อใช้ติดต่อกับครูประจำชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

May
18

เชิญชวนประชนชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ตามรายละเอียดค่ะ

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดี

May
16

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติ  สังข์ศิริ   ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์  ข้าราชการบำนาญ

Posted By admin read more

แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

May
14

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
04

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 (COVID) ขอเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
      - การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล 1 และ ชั้น ป.1
      - การจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
      - การประชุมผู้ปกครอง

Posted By admin read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Apr
12

9 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6  เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาและพร้อมก้าวออกจากรั่วโรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอืน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมา

Posted By admin read more

แสดงความยินดี กับ คุณครู กิตติ สังข์ศิริ

Apr
12

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ  สังข์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ จากชมรมทดแทน
บุญคุณแผ่นดินเกิด และ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีราชภัฎ
ประเภทศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS