กิจกรรม จับจีบผ้าสวย

Oct
03

วันที่ 28 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม จับจีบผ้าสวย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Oct
03

วันที่ 27 กันยายน  2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565  เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา
และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted By admin read more

กิจกรรมสารทเดือนสิบ

Oct
03

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดกิจรรมวันสารทเดือนสิบให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี การแห่หมบ
มีการแห่หมบ ไปยังวัดคลองเรียน

Posted By admin read more

กิจกรรม อย.น้อย

Oct
03

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย.น้อย ให้นักเรียนแกนนำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

โครงการห้องเรียน CEP

Oct
03

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการห้องเรียน CEP เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
สู่ความเป็นสากลให้กับนักเรียน  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

Oct
03

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการเด็กดีศรีคลองเรียน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
นำนักเรียนไปทัศนศึกษา และร่วมทำกิจกรรม ที่สวนเดอร์ลอง จังหวัด พัทลุง  
 

Posted By admin read more

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Oct
03

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านหุ่นยนต์

Oct
02

วันที่ 13 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย​ นาง​ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้
จากการประกอบหุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายโดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

รับรองผลการพิจารณานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รับทุนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค)

Oct
02

วันที่  9 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)​ โดย นาง​ฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา​
และรองผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการพิจารณา
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รับทุนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มใหม่)
จำนวน 3 คน คือ 
1.เด็กหญิงปริณดา  บุญยสิทธิ์เศวต  ป.1/1
2.เด็กหญิงแสงเดือน  - ป.1/4
3.เด็กหญิงหทยา  ไกรทองสุข  ป.2/2 
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

​กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ป.6

Oct
02

วันที่  9-10 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)​ โดย นาง​ฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
​และรองผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะครู​และนักเรียนสายชั้น ป.6 
เข้าร่วม​กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกิจกรรมเข้าฐานและเดินทางไกล
ณ วัดควนจง และโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS