ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 กันยายน  2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565  เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา
และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566