โครงการห้องเรียน CEP

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการห้องเรียน CEP เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
สู่ความเป็นสากลให้กับนักเรียน  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)