กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านหุ่นยนต์

วันที่ 13 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย​ นาง​ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้
จากการประกอบหุ่นยนต์บังคับมือแบบมีสายโดยมีนักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)