รับรองผลการพิจารณานักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รับทุนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค)

วันที่  9 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)​ โดย นาง​ฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา​
และรองผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรองผลการพิจารณา
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รับทุนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มใหม่)
จำนวน 3 คน คือ 
1.เด็กหญิงปริณดา  บุญยสิทธิ์เศวต  ป.1/1
2.เด็กหญิงแสงเดือน  - ป.1/4
3.เด็กหญิงหทยา  ไกรทองสุข  ป.2/2 
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)