โครงการโรงเรียนสีขาว

โรงเรียนจัดโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด 

 

 

 

รูปกิจกรรม